e-mail    Debatní kniha    Mapa stránek    Hlavní  
 perličky 
 

Makra -- sousto pro váš program

Zbyšek Hlinka

Základní vytvoření maker je poměrně jednoduché, zejména při použití v knihovnách Turbo Vision. Podstata makra -- tedy zapamatování si definované sekvence kláves a její pozdější volání na povel -- si říká o to, aby ovladač klávesnice byl v programu na jednom místě a veškerá obsluha procesů probíhala právě přes něj. Tuto podmínku splňuje Turbo Vision v jednotce APP.PAS v metodě TProgram.GetEvent.

Níže uvedená jednotka obsluhuje proces vytváření a volání maker. Zde je uveden pouze základní nástin, jednotku lze doplnit ještě o uložení a načítání maker ze souboru. Použitím dynamických proměnných (zde jsou jen statické) lze docílit delších maker, v takovém případě je však nutno hlídat volnou paměť při rozšiřování makra.

Vzhledem k definici různých funkcí v Turbo Vision směsí všemožných kláves jsem volil pro volání maker neobsazenou kombinaci Ctrl-Alt-Fn.

Nemáte-li k dispozici zdrojový text jednotky APP, můžete zařadit práci s TMakro do vlastní aplikace do GetEvent, potom však musíte evidovat i Event.What, protože TProgram.GetEvent převádí klávesy definované ve StatusLine na událost Command. Hlídání Event.What platí i v případě, že chcete mít možnost ovládat makro zároveň pomocí myši.

S případnými dotazy se obracejte na adresu: Zbyšek Hlinka, Kryštofova 1016, 149 00 Praha 4, tel. (02) 795 29 56.

{$O+,F+,X+,I-,V-,S-}
unit Makra;

interface
uses Objects,Views,Drivers,Dialogs;

type
 MakroRecord=record {struktura makra}
  Jmeno:string[14]; {jméno makra}
  Num:byte;     {počet hodnot uložených do makra}
  Mac:array[0..255] of word; {makro řetězec}
 end;

 PMakro=^TMakro;
 TMakro=object(TObject)
  constructor Init;
  procedure GetEvent(var Event:TEvent);
  procedure Select;  {vybere a spustí předdef. makro}
  procedure SetMakro; {zapne/vypne pořizování makra}
 private
  MakraRec:boolean;  {je makro pořizováno?}
  Mak:array[0..9] of MakroRecord; {pole uložených maker}
  MacPrac:MakroRecord; {pracovní makro struktura}
  StartMac:byte;    {které makro z Mak je voláno}
  CurMac:word;     {která položka z volaného makra
             se má provést}
  WasMac:boolean;   {indikátor ukončení běhu makra}
  WhereMac:word;    
  LastWhat:word;    {poslední akce při ukončení
             pořizování makra}
  function EditDialog(Jaky:byte):PDialog;
  procedure MakroDialog;
 end;

var
 Makro:PMakro;

implementation
uses App,MsgBox;

const
 mkDef=1;
 mkSel=2;

constructor TMakro.Init;
begin
 inherited Init;
 StartMac:=$FF;
end;

procedure TMakro.GetEvent(var Event:TEvent);
var
 ShiftState:byte;
begin
 if Event.What and (evKeyDown+evMouseDown)<>0
   then LastWhat:=Event.What;
 ShiftState:=Mem[Seg0040:$17];
 if WasMac then {jestliže bylo ukončeno
         pořizování makra}
 begin
  WasMac:=MenuBar^.State and sfSelected<>0;
  if WasMac then {ukončení bylo pomocí menu}
  begin {zruš menu}
   Event.What:=evKeyDown;
   Event.KeyCode:=kbEsc;
   Event.InfoPtr:=nil;
   WasMac:=false;
  end;
 end;
 if MakraRec then {nahrávání makra}
 if Event.What=evKeyDown then {stisk klávesy,
                myš ignorována}
 if MacPrac.Num<255 then {povolená délka makra}
 begin
  Inc(MacPrac.Num);
  MacPrac.Mac[Pred(MacPrac.Num)]:=Event.KeyCode;
 end;
 if ShiftState and (kbCtrlShift+kbAltShift)
   =kbCtrlShift+kbAltShift then
 with Event do
 if What=evKeyDown then {jestliže Ctrl-Alt-Fn}
 if (KeyCode>=kbAltF1) and (KeyCode<=kbAltF10) then
 if Mak[ScanCode-$68].Num>0 then StartMac:=ScanCode-$68;
 if StartMac<$FF then {jestliže je vybrané některé makro}
 begin
  Inc(CurMac);
  Event.What:=evKeyDown; {naplň Event}
  Event.KeyCode:=Mak[StartMac].Mac[Pred(CurMac)];
  Event.InfoPtr:=nil;
  if CurMac=Mak[StartMac].Num then
  begin {jestliže je provádění makra u konce}
   StartMac:=$FF;
   CurMac:=0;
   WasMac:=true;
  end;
 end;
end;

function TMakro.EditDialog(Jaky:byte):PDialog;
var
 D:PDialog;
 R:TRect;
begin
 R.Assign(0,0,38,15);
 D:=New(PDialog,Init(R,'Makra'));
 with D^ do begin
  Options:=Options or ofCentered;
  R.Assign(2,1,36,11);
  Insert(New(PRadioButtons,Init(R,
   NewSItem('Ctrl-Alt-F1 : '+Mak[0].Jmeno,
   NewSItem('Ctrl-Alt-F2 : '+Mak[1].Jmeno,
   NewSItem('Ctrl-Alt-F3 : '+Mak[2].Jmeno,
   NewSItem('Ctrl-Alt-F4 : '+Mak[3].Jmeno,
   NewSItem('Ctrl-Alt-F5 : '+Mak[4].Jmeno,
   NewSItem('Ctrl-Alt-F6 : '+Mak[5].Jmeno,
   NewSItem('Ctrl-Alt-F7 : '+Mak[6].Jmeno,
   NewSItem('Ctrl-Alt-F8 : '+Mak[7].Jmeno,
   NewSItem('Ctrl-Alt-F9 : '+Mak[8].Jmeno,
   NewSItem('Ctrl-Alt-F10: '+Mak[9].Jmeno,
  nil)))))))))))));
  R.Assign(3,12,15,14);
  if Jaky and mkDef<>0 then
   Insert(New(PButton,Init(R,'~P~ojmenuj',
               cmOk,bfDefault)));
  if Jaky and mkSel<>0 then
   Insert(New(PButton,Init(R,'~O~K',
               cmOk,bfDefault)));
  R.Assign(18,12,30,14);
  Insert(New(PButton,Init(R,'Odvolej',
              cmCancel,bfNormal)));
  SelectNext(false);
 end;
 EditDialog:=D;
end;

procedure TMakro.MakroDialog;
var
 R:TRect;
 Name:string[14];
begin
 R.Assign(26,(Desktop^.Size.Y div 2)-4,26+28,
       (Desktop^.Size.Y div 2)+3);
 repeat
  if Application^.ExecuteDialog(EditDialog(mkDef),
    @WhereMac)=cmOk then
  begin {uloží nadefinované makro pod
      nějakou položku pole}
   Name:=Mak[WhereMac].Jmeno;
   if InputBoxRect(R,'Jméno makra',
           '~J~méno',Name,14)=cmOk then
   begin
    Move(MacPrac,Mak[WhereMac],SizeOf(MacPrac));
    Mak[WhereMac].Jmeno:=Name;
    Break;
   end;
  end else Break;
 until false;
 FillChar(MacPrac,SizeOf(MacPrac),0);
end;

procedure TMakro.Select;
begin 
 if Application^.ExecuteDialog(EditDialog(mkSel),
   @WhereMac)=cmOk then
 if Mak[WhereMac].Num>0 then
 StartMac:=WhereMac;
end;

procedure TMakro.SetMakro;
begin
 MakraRec:=not MakraRec;
 if not MakraRec then
 begin
  if LastWhat=evKeyDown then Dec(MacPrac.Num);
  MakroDialog;
 end;
end;

end.
Vlastní jednotku je ovšem nutno začlenit do programu. Nejvhodnějším místem je jednotka APP.PAS. Jednotlivé klíčové metody lze zařadit do jednotky APP takto (označeno !!!!):
procedure TProgram.GetEvent(var Event: TEvent);
begin
 ...
 begin
  GetMouseEvent(Event);
  if Event.What = evNothing then
  begin
   GetKeyEvent(Event);
   if Event.What = evNothing then Idle;
  end;
  Makro^.GetEvent(Event);  {!!!!}
 end;
 ...
end;

constructor TApplication.Init;
begin
 ...
 TProgram.Init;
 Makro:=New(PMakro,Init);  {!!!!}
end;

destructor TApplication.Done;
begin
 if Makro<>nil then Dispose(Makro,Done);  {!!!!}
 TProgram.Done;
 ...
end;

procedure TApplication.HandleEvent(var Event: TEvent);
begin {při volání pomocí menu}
 inherited HandleEvent(Event);
 case Event.What of
  evCommand:
   begin
    case Event.Command of
     ...
     cmMakra:Makro^.SetMakro;    {!!!!}
     cmSelectMakra:Makro^.Select;  {!!!!}
    else
    ...
end;Pascal - hlavní
Překladače
Vlastní články
Převzaté články
Věci na stáhnutí
Odkazy k tématu
BP7 buglist
Chyba Run-time 200

BASIC