e-mail    Debatní kniha    Mapa stránek    Hlavní  
 perličky 
 

Ochrana programov pred ich spustením

Ing. Svatoslav Šimonfy

Program umožňuje jednoduchú ochranu programov pred spustením po ich neoprávnenom skopírovaní na iný počítač. Princíp spočíva vo vytvorení kontrolného súboru, v ktorom je uložený dátum (i zakódovaný) vytvorenia adresára, na ktorom je chránený program uložený. Chránený program pri spustení porovnáva tento dátum so skutočným dátumom vytvorenia adresára, a ak tento nesúhlasí, resp. ak neexistuje kontrolný súbor, program končí svoju činnosť. Čiže ak sa po skopírovaní chráneného programu nespustí program, ktorý vytvorí kontrolný súbor, chránený program je nefunkčný.

Nevýhodou je, že autor chráneného programu musí sám nainštalovať tento program u užívateža (vytvoriť súbor DATA.DAT programom INSTALL).

Inštalácia
V chránenom programe (pozri program Skuska) umiestnime na jeho začiatok riadok:

IF NOT TEST_ADR THEN _HALT

a skompilujeme ho s použitím unit-u ZISTI_ADR. Ten porovnáva čas vytvorenia adresára, v ktorom sa nachádza chránený program a čas, ktorý je zapísaný v súvore DATA.DAT, ktorý vznikol po spustení programu INSTALL.EXE. Ak toto nesúhlasí, program ukončí svoju činnosť.

{$N+}
unit ZISTI_ADR;
interface
uses crt,dos;

type
  veta_inst = record
   kont_d : single;
  end;

var
  DirInfo   : SearchRec;
  inst    : file of veta_inst;
  vinst    : veta_inst;
  datum    : longint;
  vtime    : DateTime;

Function Test_adr : boolean;
Procedure _halt;
implementation

Function Test_adr : boolean;
begin
   FindFirst('C:*',DIRECTORY,DirInfo);
   if Doserror = 0 then
    begin
      assign(inst,'data.dat');
      {$I-}
      reset(inst);
      {$I+}
      if ioresult <> 0 then
       test_adr := false
      else
       begin
          read(inst,vinst);
          UnpackTime(dirinfo.time,vtime);
          datum := vtime.hour + vtime.min
                    + vtime.sec;
          if datum = vinst.kont_d then
           test_adr := true
          else
           test_adr := false;
          close(inst);
       end;
    end
   else
    test_adr := false;
end;

Procedure _Halt;
begin
   window(1,1,80,25); textattr := 16*black+white;
            clrscr;
   gotoxy(15,13); write('Neopravnene skopirovany
 program !!!');
   halt;
end;
end.{$N+}
program install;
uses crt,dos;

type
  veta_inst = record
   kont_d : single;
  end;

var
  DirInfo   : SearchRec;
  vtime    : DateTime;
  inst    : file of veta_inst;
  vinst    : veta_inst;

begin
   window(1,1,80,25); textattr := 16*black+lightgray;
            clrscr;
   FindFirst('C:*',DIRECTORY,DirInfo);
   if Doserror = 0 then
    begin
      assign(inst,'data.dat');
      rewrite(inst);
      UnpackTime(dirinfo.time,vtime);
      vinst.kont_d := vtime.hour + vtime.min
                    + vtime.sec;
      write(inst,vinst);
      close(inst);
    end;
   clrscr;
end.


program Skuska;
uses crt,zisti_adr;

begin
   if not test_adr then _halt;
   writeln('OK !');
end.Pascal - hlavní
Překladače
Vlastní články
Převzaté články
Věci na stáhnutí
Odkazy k tématu
BP7 buglist
Chyba Run-time 200

BASIC