e-mail    Debatní kniha    Mapa stránek    Hlavní  
 perličky 
 

Manipulace se soubory v Turbo Vision

Ing. Petr Čech

Při psaní instalačních programů zabírá hodně času vytvoření "rozumně se tvářících" procedur pro kopírování a mazání souborů nebo adresářů. Já jsem pro tento účel napsal v prostředí Turbo Vision jednotku pro práci se soubory a adresáři.

Jednotka obsahuje objekt TDir, který umožňuje:

 • kopírovat soubory a zobrazovat průběh kopírování
 • přejmenovávat nebo přesouvat soubory
 • vytvářet adresáře nebo mazat prázdné

Parametry procedur jsou jména souborů (adresářů). Každá procedura obsahuje parametr RESULT:boolean, který vrací úspěšnost operace. Procedury jsou psány jako virtuální pro jejich případné překrytí a rozšíření např. o kontrolu vstupních údajů, dotaz před přepsáním existujícího souboru, nebo pro potvrzení před přepsáním souboru.

Každá procedura obsahuje vlastní chybové hlášení, které lze vypustit v případě, že ho obsahuje překrývající procedura. Provedeme to zrušením nasledujících řádků v každé proceduře:

 Dg : PDialog;
 C := MessageBox(^C...);
 Dispose(Dg,Done);

Doufám, že tahle perlička aspoň některým z vás pomůže zbavit se starostí s uvedenými operacemi.

unit Direc;

{*********PRÁCE SE SOUBORY A ADRESÁŘI***************}
{*CopyFile - kopirovani, param:VstF-vstupni soubor,*}
{*            VysF-vystupni soubor   *}
{*            Result - uspesnost operace*}
{*DelFile - mazani souboru,            *}
{*      param:VstF-mazany soubor,Result    *}
{*RenFile - prejmenovani(presunuti) souboru,   *}
{*      param:jako CopyFile          *}
{---------------------------------------------------}
{*MakeDir - vytvoreni adresare,          *}
{*      param:Adr-vytv. adresar,Result    *}
{*RemoDir - zruseni adresare, param:jako MakeDir *}
{***************************************************}

interface

uses App, Dialogs, Objects, MsgBox;

type PDir = ^TDir;
   TDir = object
    constructor Init;
    procedure CopyFile(VstF,VysF:String;
             var Result:boolean);virtual;
    procedure DelFile(VstF:string;
             var Result:boolean);virtual;
    procedure MakeDir(Adr:string;
             var Result:boolean);virtual;
    procedure RemoDir(Adr:string;
             var Result:boolean);virtual;
    procedure RenFile(VstF,VysF:String;
             var Result:boolean);virtual;
    destructor Done;
   end;
var C:word;
implementation

constructor TDir.Init;
begin
end;

procedure TDir.CopyFile(VstF,VysF:String;
            var Result:boolean);
Var R     : TRect;
  Dg    : PDialog;
  NumRead,
  NumWriten : Word;
  Poz,
  Soubor  :longint;
  FIn,FOut : file;
  J     : array[1..4096]of Char;
  SBar   : String[40];
  SVel   : String[10];

procedure Teplomer;
var proc :Real;
  Kam,I :longint;
begin
 Poz:=Poz+NumRead;
 Proc:=(Poz/Soubor)*100;
 Kam :=trunc(0.4*Proc);
 for I:=1 to Kam do
  SBar[I]:='_';
 R.Assign(2,6,48,7);
 Dg^.Insert(New(PStaticText,Init(R,^C+Sbar)));
end;

Begin
 Result:=false;
 Poz:=0;
 SBar:='________________________________________';
 R.Assign(15,8,65,17);
 Dg:=New(PDialog,Init(R,'Kopirovani'));
 R.Assign(2,1,48,7);
 Dg^.Insert(New(PStaticText,
          Init(R,^C'Soubor'+#13+
             ^C+VstF+#13+
             ^C'na soubor'+#13+
             ^C+VysF+#13+#13+^C+Sbar)));
 Desktop^.Insert(DG);
 Assign(FIn,VstF);
 Assign(FOut,VysF);
{$I-}
 Reset(FIn,1);
{$I+}
 If IOResult<>0 Then
  Begin
   C:=MessageBox(
^C'Chyba pri otevirani vstupniho souboru'#13+
^C+VstF, nil, mfCancelButton + mfError);
   Dispose(Dg,Done);
   Exit;
  End;
{$I-}
 ReWrite(FOut,1);
{$I+}
 If IOResult<>0 Then
  Begin
   C:=MessageBox(
^C'Chyba pri otevirani vystupniho souboru'#13+
^C+VysF, nil, mfCancelButton + mfError);
   Close(FIn);
   Dispose(Dg,Done);
   Exit;
  End;
 Soubor:=FileSize(FIn);
 repeat
   BlockRead(FIn,J,SizeOf(J),NumRead);
   BlockWrite(FOut,J,NumRead,NumWriten);
   Teplomer;
   If (NumWriten <> NumRead) Then
    Begin
     C:=MessageBox(
^C'Chyba pri kopirovani souboru'#13+
^C+VysF, nil, mfCancelButton + mfError);
     Close(FIn);
     Close(FOut);
     Dispose(Dg,Done);
     Exit;
    End;
 until (NumRead = 0) or
   (NumWriten <> NumRead);
 Close(FIn);
 Close(FOut);
 Dispose(Dg,Done);
 Result:=true;
end;

procedure TDir.DelFile(VstF:string;
            var Result:boolean);
var FIn : file;
  R  : TRect;
  Dg : PDialog;
  Len,Hp,Dl : Byte;
begin
 Result:=false;
 Len:=Length(VstF);
 if Len<12 then
  Len:=12;
 Hp:=40-round(Len/2)-3;
 Dl:=40+round(Len/2)+3;
 R.Assign(Hp,8,Dl,14);
 Dg:=New(PDialog,Init(R,'Mazání'));
 R.Assign(2,2,Dl-Hp-2,5);
 Dg^.Insert(New(PStaticText,
       Init(R,^C'Mažu soubor'+#13+
          ^C+VstF)));
 Desktop^.Insert(DG);
 assign(FIn,VstF);
{$I-}
 erase(FIn);
 Dispose(Dg,Done);
{$I+}
 if IOResult<>0 Then
  C:=MessageBox(
^C'Nelze smazat soubor'+#13+#13+
^C+VstF, nil,mfCancelButton + mfError)
 else
  Result:=true;
end;

procedure TDir.MakeDir(Adr:string;
            var Result:boolean);
var R  : TRect;
  Dg : PDialog;
  Len,Hp,Dl : Byte;
begin
 Result:=false;
 Len:=Length(Adr);
 if Len<18 then
  Len:=18;
 Hp:=40-round(Len/2)-3;
 Dl:=40+round(Len/2)+3;
 R.Assign(Hp,8,Dl,14);
 Dg:=New(PDialog,Init(R,'Adresář'));
 R.Assign(2,2,Dl-Hp-2,5);
 Dg^.Insert(New(PStaticText,
         Init(R,^C'Vytvářím adresář'+#13+
            ^C+Adr)));
 Desktop^.Insert(DG);
{$I-}
 MkDir(Adr);
 Dispose(Dg,Done);
{$I+}
 if IOResult<>0 Then
  C:=MessageBox(
^C'Nelze vytvořit adresář '+#13+#13+
^C+Adr, nil,mfCancelButton + mfError)
 else
  Result:=true;
end;

procedure TDir.RemoDir(Adr:string;
            var Result:boolean);
var R  : TRect;
  Dg : PDialog;
  Len,Hp,Dl : Byte;
begin
 Result:=false;
 Len:=Length(Adr);
 if Len<18 then
  Len:=18;
 Hp:=40-round(Len/2)-3;
 Dl:=40+round(Len/2)+3;
 R.Assign(Hp,8,Dl,14);
 Dg:=New(PDialog,Init(R,'Adresář'));
 R.Assign(2,2,Dl-Hp-2,5);
 Dg^.Insert(New(PStaticText,
         Init(R,^C'Mažu adresář'+#13+
            ^C+Adr)));
 Desktop^.Insert(DG);
{$I-}
 RmDir(Adr);
 Dispose(Dg,Done);
{$I+}
 if IOResult<>0 Then
  C:=MessageBox(
^C'Nelze zrušit adresář '+#13+#13+
^C+Adr, nil,mfCancelButton + mfError)
 else
  Result:=true;
end;

procedure TDir.RenFile(VstF,VysF:String;
            var Result:boolean);
var R  : TRect;
  Dg : PDialog;
  Len,Hp,Dl : Byte;
  FIn : file;
begin
 Result:=false;
 if Length(VstF)>Length(VysF) then
  Len:=Length(VstF)
 else
  Len:=Length(VysF);
 if Len<30 then
  Len:=30;
 Hp:=40-round(Len/2)-3;
 Dl:=40+round(Len/2)+3;
 if VstF[1]=VysF[1] then begin
  R.Assign(Hp,8,Dl,16);
  Dg:=New(PDialog,Init(R,'Přejmenování'));
  R.Assign(2,2,Dl-Hp-2,6);
  Dg^.Insert(New(PStaticText,
    Init(R,^C'Přejmenovávám soubor/adresář'+#13+
        ^C+VstF+#13+
        ^C'na'+#13+
        ^C+VysF)));
  Desktop^.Insert(DG);
  assign(FIn,VstF);
 {$I-}
  Rename(FIn,VysF);
  Dispose(Dg,Done);
 {$I+}
  if IOResult<>0 Then
   C:=MessageBox(
^C'Chyba při přejmenování souboru/adresáře'+#13+
^C+VstF, nil,mfCancelButton + mfError)
  else
   Result:=true;
  end
 else begin
  TDir.CopyFile(VstF,VysF,Result);
  if Result then
   TDir.DelFile(VstF,Result);
 end;
end;

destructor TDir.Done;
begin
end;

begin
end.Pascal - hlavní
Překladače
Vlastní články
Převzaté články
Věci na stáhnutí
Odkazy k tématu
BP7 buglist
Chyba Run-time 200

BASIC